Osnivanje ZEV-a

Zakonom o održavanju zgrada (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 101/11, od 13.10.2011. godine), Zajednica etažnih vlasnika (ZEV) postaje OBAVEZAN OBLIK ORGANIZOVANjA STANARA. Kako se navodi u Zakonu, zajednica se osniva za jednu ili više zgrada ili dio zgrade, kao što je lamela ili ulaz koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ako se zajednica ne osnuje u datom roku, nadležni organ jedinice lokalne samouprave imenuje poslovno sposobno fizičko ili pravno lice kao privremenog zastupnika etažnih vlasnika odnosno privremenog upravnika, sve dok se zajednica ne osnuje u skladu sa odredbama ovog zakona ili dok sud u vanparničnom postupku ne imenuje privremenog upravnika, na prijedlog bilo kojeg etažnog vlasnika ili na prijedlog privremenog upravnika.

ZEV SERVIS je svjestan da savremeni način života nameće mnogo obaveza i da ljudi svoje slobodno vrijeme koriste na kreativniji način, pa smo preuzeli brigu oko osnivanja zajednica etažnih vlasnika u ime i za račun etažnih vlasnika.

Prilikom osnivanja zajednice etažnih vlasnika neophodno je da se prođu sljedeće faze:

dijagram

I  UPIS U REGISTAR OSNIVANJA ZAJEDNICE ETAŽNIH VLASNIKA (ADMINISTRATIVNA SLUŽBA GRADA BANJA LUKA)

Nadležni organ

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja

Za sve dodatne informacije, kao i za pravnu pomoć, etažni vlasnici se mogu obratiti na brojeve telefona: 244-492, 244-498 i 244-444, lokal 736 (kancelarije broj 604 i 606).

Potreban obrazac:    Registracija zajednice (ZEV)

Dokumentacija za upis

Da bi se izvršio upis zajednice, potrebno je dostaviti, uz prijavu za upis u registar osnivanja zajednice etažnih vlasnika – sa kompletom obrazaca akata za upis u registar osnivanja, i sljedeće isprave i dokaze:

 • komplet obrazaca akata za upis u registar osnivanja-kupuje se u knjižari (popunjava se samo obrazac – Prijava za upis zajednice i OP obrazac koji popunjava i ovjerava predsjednik ZEV, a ostatak popunjavaju sluzbenici Administrativne službe grada Banja Luka)
 • izvodi iz knjige uloženih ugovora, izdate od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka (neovjerena fotokopija), kao dokaz etažnog vlasništva – za članove zajednice, ili eventualno kopija notarskog ugovora o kupoprodaji. Za sve stanare neophodan je jedan od ova dva dokaza etažnog vlasništva, s tim da je neophodo da se prikupi preko 50% izvoda iz knjige uloženih ugovora jer se kao osnivači mogu potpisati u osnivački akt zajednice  samo lica koja su dostavila izvod iz knjige uloženih ugovora.
 • osnivački akt zajednice – Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika (tri primjerka),
 • ovjeren spisak članova zajednice (tri primjerka),
 • odluka o imenovanju članova UO zajednice (tri primjerka),
 • osluka o imenovanju predsjenika zajednice (tri primjerka),
 • ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje zajednice – obrazac OP (tri primjerka),
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

NAPOMENA: Dokumenti pod rednim brojevima 3-6 sadržani su u gornjem obrascu (Registracija Zajednice).

Troškovi(takse i naknade) za registraciju ZEV

 • Sa kompletiranom dokumentacijom javiti se u kancelarije broj 604 i 606,  radi pregleda predmeta i dobijanja parafa na predmetu.
 • Nakon toga, stranka predmet predaje u Prijemnoj kancelariji, prilikom čega uplaćuje 50,00 KM na ime takse za obradu zahjeva.
 • Taksa za ovjeru potpisa predsjednika Zajednice iznosi 20,00 KM i uplaćuje se takođe u Prijemnoj kancelariji.

Rok za rješavanje predmeta

30 dana

Pravni osnov

II IZRADA PEČATA

Nakon registracije zajednice etažnih vlasnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka, kod Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove sobraćaja, ZEV dobija Rješenje o upisu u registar zajednica zgrada(Primjer Rješenja o registraciji ZEV). Sa kopijom Rješenja koje zajednica etažnih vlasnika dobije od Administrativne službe grada Banja Luka (ne mora da bude ovjereno) pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata. Pečat se izradi u toku dana, a izrada pečata košta oko 30 KM.

III REGISTRACIJA ZAJEDNICE ETAŽNIH VLASNIKA U PORESKOJ UPRAVI

Pošto je zajednica etažnih vlasnika dobila Rješenje iz Administrativne službe grada Banja Luka i izradila pečat sljedi faza registracije zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja. Da bi se dobila Potvrda o registraciji iz Poreske uprave (Potvrda o registraciji (JIB broj)neophodno je da se popuni sljedeća prijava:

Sa popunjenom prijavom za registraciju/evidentiranje pravnog lica (PR-1 obrazac) neophdno je da se priloži i:

 • OVJERENA kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlanika od Administrativne službe grada Banja Luka (Primjer Rješenja o registraciji ZEV),
 • OVJERENU kopiju OP obrazca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac dobija se u opštini nakon registracije),
 • kopiju lične karte lica ovlašćenog za zastupanje - predsjenika ZEV-a (lična karta ne mora biti ovjerena).

Sve to skupa se dostavlja u kancelariju 102 u Poreskoj upravi Republike Srpske. Rok za dobijanje Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broja) je 2 (dva) dana, mada se to najčešće odradi odmah na licu mjesta.

IV OTVARANJE ŽIRO RAČUNA ZAJEDNICE ETAŽNIH VLASNIKA U BANCI

Kada se prođu prethodne tri faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci. U nastavku dajemo spisak neophodne dokumentacije da bi se otvorio žiro račun ZEV:

Napomena: obavezno ponesite pečat u banku!

Dokumentacija neophodna da bi zajednica otvorila žiro račun u banci : Otvaranje ziro racuna ZEV

Nakon što se otvori i žiro račun ZEV, završena je i posljednja faza osnivanja ZEV i može se reci da je osnovana zajednica etažnih vlasnika, nakon čega ZEV SERVIS preuzima i brigu oko vođenja knjiga novoregistrovane zajednice etažnih vlasnika.

Po osnivanju zajednice etažnih vlasnika na oglasnom mjestu ZEV postavlja se Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama.

Okvirni troškovi registracije ZEV:

Administrativna taksa

50 KM

Ovjera ugovora o osnivanju

20 KM

Obrasci

10 KM

Izrada pečata

30 KM

Ostali troškovi

40 KM

UKUPNO      

150 KM