Izrada godišnjih finansijskih izvještaja (završnih obračuna)

Članom 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS br.94/15) propisano je da su sva pravna lica dužna da vode poslovne knjige i sačinjavaju i prezentuju svoje finansijske izvještaje.

Zajednice etažnih vlasnika su nova institucija u stambenom sistemu Republike Srpske. Stupanjem na snagu Zakona o održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 101/11) zajednica etažnih vlasnika u smislu odredaba ovog zakona predstavlja oblik organizovanja etažnih vlasnika radi obavljanja poslova upravljanja zgradom.

Kao pravna lica, zajednice etažnih vlasnika su, u skladu s članom 19 stav (5) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, obavezne da svoje poslovanje, odnosno godišnje finansijske izvještaje prezentuju kroz:

  1. Bilans stanja – Izvještaj o finansijkom položaju na kraju perioda i
  2. Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

Uz godišnji finansijski izvještaj korisnicima finansijskih izvještaja prezentuje se i poseban izvještaj sačinjen prema zahtjevu Republičkog zavoda za statistiku (Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj).

Godišnje finansijske izvještaje zajednica etažnih vlasnika, u skladu s članom 19. stav (11) Zakona o računovodstvu i reviziji RS potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje upisano u odgovarajući registar (predsjednik ZEV) i kvalifikovano lice, odnosno lica koja posjeduju licencu Sertifikovanog računovodstvenog tehničara ili Sertifikvanog računovođe u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Zajednice etažnih vlasnika su dužne da finansijske izvještaje predaju u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja koji se vodi kod APIF-a najkasnije do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Naša računovodstvena služba koju čine sertifikovane i licencirane računovođe stoji vam na raspolaganju po završetku godine za potrebe sačinjavanja i prezentovanja finansijskih izvještaja u skladu s aktuelnim propisima.

U saradnji sa našim partnerima, posredujemo u pružanju sljedećih usluga redovnog održavanja: čišćenja stambenih zgrada, elektro servis, bravarski i hitni radovi, vodoinstalacione i sitne građevinske zahvate, te cjelodnevno dežurstvo (0-24h) službe za hitne intervencije…

USLUGE KOJE MOŽETE KORISTITI PUTEM NAS

ELEKTRO SERVIS

Potreban vam je električar na raspolaganju za zamjenu pregorjelih sijalica, pokvarenih prekidača, pregorjelih topljivih osigurača, kao i oštećenih stubišnih automata.

ČIŠĆENJE ZGRADA

Pranje stubišta i hodnika, čišćenje, pranje prozora i ostalih staklenih površina, pražnjenje koševa s odbačenim papirom i promotivnim materijalima…

BRAVARSKI RADOVI

Ukoliko imate potrebe za jednokratnim popravkama i zamjenom okova, bravarije, stolarije i slično.

VODO INSTALACIJE

Radovi u slučaju napuknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, otpušavanje zajedničkih kanalizacionih odvoda.