Zakonom o održavanju zgrada (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 101/11, od 13.10.2011. godine), Zajednica etažnih vlasnika (ZEV) postaje OBAVEZAN OBLIK ORGANIZOVANjA STANARA.

Zajednica etažnih vlasnika se osniva za jednu ili više zgrada ili dio zgrade, kao što je lamela ili ulaz koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o održavanju zgrada.

Ako se zajednica ne osnuje u datom roku, nadležni organ jedinice lokalne samouprave imenuje poslovno sposobno fizičko ili pravno lice kao privremenog zastupnika etažnih vlasnika odnosno privremenog upravnika, sve dok se zajednica ne osnuje u skladu sa odredbama ovog zakona ili dok sud u vanparničnom postupku ne imenuje privremenog upravnika, na prijedlog bilo kojeg etažnog vlasnika ili na prijedlog privremenog upravnika.

UPIS U REGISTAR

Dostavljanje tražene dokumentacije u Administrativnu službu Grada.

Izrada pečata

Sa kopijom rješenja koje se dobije od ASBL, pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata.

Registracija u Poreskoj

Registracija zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Otvaranje računa

Kada se prođu prethodne tri faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci.

Dokumenti

 1. komplet obrazaca akata za upis u registar osnivanja-kupuje se u knjižari (popunjava se samo obrazac – Prijava za upis zajednice i OP obrazac koji popunjava i ovjerava predsjednik ZEV, a ostatak popunjavaju sluzbenici Administrativne službe grada Banja Luka)
 2. izvodi iz knjige uloženih ugovora, izdate od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka (neovjerena fotokopija), kao dokaz etažnog vlasništva – za članove zajednice, ili eventualno kopija notarskog ugovora o kupoprodaji. Za sve stanare neophodan je jedan od ova dva dokaza etažnog vlasništva, s tim da je neophodo da se prikupi preko 50% izvoda iz knjige uloženih ugovora jer se kao osnivači mogu potpisati u osnivački akt zajednice samo lica koja su dostavila izvod iz knjige uloženih ugovora.
 3. osnivački akt zajednice – Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika (tri primjerka),
 4. ovjeren spisak članova zajednice (tri primjerka),
 5. odluka o imenovanju članova UO zajednice (tri primjerka),
 6. odluka o imenovanju predsjednika zajednice (tri primjerka),
 7. ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje zajednice – obrazac OP (tri primjerka),
 8. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Dokumenti pod rednim br. 3-6 sadržani su u obrascu Registracija ZEV.

Troškovi (takse i naknade)

 • Sa kompletiranom dokumentacijom javiti se u kancelarije broj 604 i 606, radi pregleda predmeta i dobijanja parafa na predmetu.
 • Nakon toga, stranka predmet predaje u Prijemnoj kancelariji, prilikom čega uplaćuje 50,00 KM na ime takse za obradu zahjeva.
 • Taksa za ovjeru potpisa predsjednika Zajednice iznosi 20,00 KM i uplaćuje se takođe u Prijemnoj kancelariji.

Ukupni troškovi registracije ZEV:

Administrativna taksa                                      50 KM

Ovjera PO obrasca                                         20 KM

Obrasci                                                           10 KM

Izrada pečata                                                 40 KM

Ostali troškovi                                                30 KM

UKUPNO                                                     150 KM

Nadležni organ

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje

Odsjek za evidenciju i upravljanje pokretnom imovinom

Za sve dodatne informacije, kao i za pravnu pomoć, etažni vlasnici se mogu obratiti na broj telefona: 051/220-286 (Kralja Alfonsa XIII br. 1, drugi sprat)

Potreban obrazac

Da bi se izvršio upis zajednice, potrebno je dostaviti, uz prijavu za upis u registar osnivanja zajednice etažnih vlasnika – sa kompletom obrazaca akata za upis u registar osnivanja, i sljedeće isprave i dokaze.

Nakon registracije zajednice etažnih vlasnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka, kod Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove sobraćaja, ZEV dobija Rješenje o upisu u registar zajednica zgrada (linkovan primjer). Sa kopijom Rješenja koje zajednica etažnih vlasnika dobije od Administrativne službe grada Banja Luka (ne mora da bude ovjereno) pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata. Pečat se izradi u toku dana, a izrada pečata košta oko 30 KM.

Pošto je zajednica etažnih vlasnika dobila Rješenje iz Administrativne službe grada Banja Luka i izradila pečat slijedi faza registracije zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Da bi se dobila Potvrda o registraciji iz Poreske uprave neophodno je da se popuni sljedeća prijava:

 1. Prijava za registraciju / evidentiranje pravnog lica (PR-1 obrazac)
 2. Uputstvo za popunjavanje PR-1 obrasca
 3. OVJERENA kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika od Administrativne službe grada Banja Luka
 4. OVJERENU kopiju OP obrazca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac dobija se u opštini nakon registracije)
 5. kopiju lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a (lična karta ne mora biti ovjerena).

Nadležni organ

Sva navedena dokumentacija se dostavlja u kancelariju 102 u Poreskoj upravi Republike Srpske. Rok za dobijanje Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broja) je 2 (dva) dana, mada se to najčešće odradi odmah na licu mjesta.

Dokumenti

 1. OVJERENA kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika
 2. OVJERENA kopija OP obrasca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 3. OVJERENA kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a,
 4. OVJERENA kopija Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broj)
 5. Kopija Registarskog lista (ne mora da bude ovjerena) – dobija se u opštini zajedno sa Rješenjem o registraciji nakon što se ZEV registruju u Administrativnoj službi grada Banja Luka,
 6. Kopija osnivačkog akta zajednice – Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika,
 7. Karton deponovanih potpisa – obrazac je potrebno popuniti u 3 primjerka,
 8. Izjava o određivanju glavnog računa,
 9. Izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i indirektnih poreza.

Kada se prođu prethodne tri faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci. Pored dajemo spisak neophodne dokumentacije da bi se otvorio žiro račun ZEV.

Napomena: obavezno ponesite pečat u banku!