VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA

 

Članom 36. Zakona o održavanju zgrada propisano je da se o prihodima, rashodima i utrošku sredstava na održavanje stambene zgrade vodi evidencija, odnosno poslovne knjige.

U poslovnim knjigama zajednica etažnih vlasnika iskazuje podatke o ostvarenim prihodima, o ostvarenim rashodima za održavanje zgrade, o gotovinskim uplatama, uplatama preko žiro računa zajednice radi održavanje stambene zgrade (član 36. Zakona).

Na osnovu vođenja poslovnih knjiga zajednica etažnih vlasnika, ZEV Servis na kraju godine sastavlja godišnje finansijske izvještaje (završne obračune) u kojima se iskazuje finansijski rezultat zajednice.

Izvještaj o finansijskom poslovanju zajednice, upravni odbor podnosi skupštini zajednice najmanje jednom godišnje.

Pravo uvida u izvještaj imaju svi etažni vlasnici u zajednici u skladu s članom 36. Zakona o održavanju zgrada.

Kao pravna lica, zajednice etažnih vlasnika dužne su da organizuju prikupljanje i sačinjavanje knjigovodstvenih isprava, vođenja poslovnih knjiga, sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja uvažavajući pri tome usvojene računovodstvene standarde, računovodstvena načela i principe urednog knjigovodstva.

Vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja zajednica etažnih vlasnika može biti povjereno pravnim licima ili preduzetnicima registrovanim za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga kod koji rade lica koja posjeduju licencu sertifikovanog računovodstvenog tehničara ili sertifikovanog računovođe (član 13. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske).

UKLJUČENE USLUGE

01

OBRAČUNI

Mjesečni obračuni tekućeg i investicionog održavanja zajedničnih dijelova zgrade.

02

RAČUNI

Fakturisanje sa specifikacijom za svaki stan (račun sa popunjenom uplatnicom svaki mjesec dolazi Vam u poštansko sanduče)

03

POUZDANOST

Sve obaveze etažni vlasnici izmiruju plaćanjem faktura preko žiro računa zajednice tako da nema potreba za blagajnikom

Transparentnost mjesečnog obračuna tekućeg i investicionog održavanja i finansijskih obaveza članova ZEV svaki mjesec

Mjesečni obračun tekućeg i investiciong održavanja, te spisak stanara sa izmirenim obavezama i lista eventualnih dužnika su javni i najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec biće objelodanjeni i istaknuti na vidnom mjestu u ulazu zgrade.