Osnivanje
zajednice etažnih vlasnika

Zajednica etažnih vlasnika se osniva za jednu ili više zgrada ili dio zgrade, kao što je lamela ili ulaz koji predstavlja građevinsku ili funkcionalnu cjelinu, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o održavanju zgrada.

Upis u registar

Dostavljanje tražene dokumentacije u Administrativnu službu Grada.

Izrada pečata

Sa kopijom rješenja, pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata.

APIF: Šifra djelatnosti

Nakon izrade pečata, potrebno je otići u APIF da dobijete šifru djelatnosti.

PU Registracija

Registracija zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Otvaranje računa

Kada se prođu prethodne faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci.

Ako se zajednica ne osnuje u datom roku, nadležni organ jedinice lokalne samouprave imenuje poslovno sposobno fizičko ili pravno lice kao privremenog zastupnika etažnih vlasnika odnosno privremenog upravnika, sve dok se zajednica ne osnuje u skladu sa odredbama ovog zakona ili dok sud u vanparničnom postupku ne imenuje privremenog upravnika, na prijedlog bilo kojeg etažnog vlasnika ili na prijedlog privremenog upravnika.

Upis u registar osnivanja zajednice etažnih vlasnika

Da bi se izvršio upis zajednice, potrebno je dostaviti, uz prijavu za upis u registar osnivanja ZEV – sa kompletom obrazaca akata za upis u registar osnivanja, i sljedeće isprave i dokaze (kliknite za detalje):

Prijava za upis zajednice i OP obrazac

Komplet obrazaca akata za upis u registar osnivanja-kupuje se u knjižari. Popunjava se samo:

 • Prijava za upis zajednice i
 • OP obrazac koji popunjava i ovjerava predsjednik ZEV

Ostatak popunjavaju službenici Administrativne službe grada Banja Luka.

Dokazi etažnog vlasništva za članove zajednice

Izvodi iz knjige uloženih ugovora, izdate od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka (neovjerena fotokopija), kao dokaz etažnog vlasništva – za članove zajednice, ili eventualno kopija notarskog ugovora o kupoprodaji.

Za sve stanare neophodan je jedan od ova dva dokaza etažnog vlasništva, s tim da je neophodo da se prikupi preko 50% izvoda iz knjige uloženih ugovora, jer se kao osnivači mogu potpisati u osnivački akt zajednice samo lica koja su dostavila izvod iz knjige uloženih ugovora.

Osnivački akt zajednice

Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika (tri primjerka)

Odluka o imenovanju članova UO zajednice

Ukoliko postoji UO (ako zgrada ima više od 10 vlasnika).

Potrebna su tri primjerka.

Odluka o imenovanju predsjednika zajednice

Potrebna su tri primjerka.

Ovjereni potpisi lica

Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje zajednice – obrazac OP.

Potrebna su tri primjerka.

Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa iznosi 50 KM.

Postupak

Sa kompletiranom dokumentacijom javiti se u Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, radi pregleda predmeta i dobijanja parafa na predmetu.

Nakon toga, stranka predmet predaje u Prijemnoj kancelariji, prilikom čega uplaćuje 50,00 KM na ime takse za obradu zahjeva.

Taksa za ovjeru potpisa predsjednika Zajednice iznosi 20,00 KM i uplaćuje se takođe u Prijemnoj kancelariji.

Nadležni organ:

 • Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje
 • Odsjek za evidenciju i upravljanje pokretnom imovinom
  Za sve dodatne informacije, kao i za pravnu pomoć, etažni vlasnici se mogu obratiti na broj telefona: 051/498-469

Ukupni troškovi registracije ZEV

Administrativna taksa50 KM
Izrada pečata60 KM
Ostali troškovi (obrasci i ovjere)40 KM
APIF taksa50 KM
Ukupno200 KM
Ukupni troškovi registracije ZEV

Izrada pečata

Nakon registracije zajednice etažnih vlasnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka, kod Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove sobraćaja, ZEV dobija Rješenje o upisu u registar zajednica zgrada.

Sa kopijom Rješenja koje zajednica etažnih vlasnika dobije od Administrativne službe grada Banja Luka (ne mora da bude ovjereno) pečat se može izraditi u bilo kojoj radnji koja se bavi izradom pečata.

Izrada pečata košta oko 60 KM.

Napomena: imajte pečat uvijek pri ruci!

Dobijanje šifre djelatnosti u APIFu

Nakon izrade pečata, potrebno je otići u APIF i pripremiti:

 • ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji,
 • ovjerenu kopiju lične karte ovlaštene osobe ZEV-a,
 • prijavu prebivališta ovlaštene osobe ZEV-a iz CIPS-a,
 • popunjen RPS-1 obrazac (dobija se u APIF-u),
 • Obavještenje o upisu u registar zajednica etažnih vlasnika (dobija se od Administrativne službe grada Banja Luka) i
 • dokaz o uplaćenoj taksi APIF-u 50KM

Registracija pravnog lica u Poreskoj upravi

Pošto je zajednica etažnih vlasnika dobila Rješenje iz Administrativne službe grada Banja Luka i izradila pečat slijedi faza registracije zajednice etažnih vlasnika u Poreskoj upravi, odnosno dobijanje JIB broja.

Da bi se dobila Potvrda o registraciji iz Poreske uprave neophodno je da se popuni sljedeća prijava:

 1. Prijava za registraciju / evidentiranje pravnog lica (PR-1 obrazac). U prilogu pogledajte i Uputstvo za popunjavanje PR-1 obrasca.
 2. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika od Administrativne službe grada Banja Luka
 3. Ovjerenu kopiju OP obrazca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac dobija se u opštini nakon registracije)
 4. kopiju lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a (lična karta mora biti ovjerena).

Sva navedena dokumentacija se dostavlja u kancelariju 102 u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Otvaranje žiro računa

Kada se prođu prethodne četiri faze ispunjeni su uslovi za otvaranje žiro računa u banci. U nastavku dajemo spisak dokumentacije koja se uglavnom traži kako bi se otvorio žiro račun ZEV-a

 • OVJERENA kopija Rješenja o registraciji zajednice etažnih vlasnika
 • OVJERENA kopija OP obrasca (Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 • OVJERENA kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje – predsjednika ZEV-a,
 • OVJERENA kopija Potvrde o registraciji iz Poreske uprave (JIB broj)
 • Kopija Registarskog lista (ne mora da bude ovjerena) – dobija se u opštini zajedno sa Rješenjem o registraciji nakon što se ZEV registruju u Administrativnoj službi grada Banja Luka,
 • Kopija osnivačkog akta zajednice – Ugovor o osnivanju zajednice etažnih vlasnika,
 • Karton deponovanih potpisa – obrazac je potrebno popuniti u 3 primjerka,
 • Izjava o određivanju glavnog računa,
 • Izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i indirektnih poreza.